Fotky

img Klenovec
img Slopovo
img Vyslap od hlavni cesty cca25.min
img Vyslap od hlavni cesty cca25.min
img Vyslap od hlavni cesty cca25.min
img Vyslap od hlavni cesty cca25.min
img Vyslap od hlavni cesty cca25.min
img Vyslap od hlavni cesty cca25.min
img Vyslap od hlavni cesty cca25.min
img Vyslap od hlavni cesty cca25.min
img Vyslap od hlavni cesty cca25.min
img Vyslap od hlavni cesty cca25.min
img Vyslap od hlavni cesty cca25.min
img Vyslap od hlavni cesty cca25.min
img Vyslap od hlavni cesty cca25.min
img startovacka
img startovacka
img startovacka
img startovacka

Videa

Paragliding Slopovo Slovakia 17.08.2022 Ozone Delta 3